Doelstellingen van de voorgestelde actie

Specifieke doelstellingen :

BEAST wil tijdens de duur van het project de volgende doelstellingen bereiken:

  • structuren opzetten voor doorlopende, effectieve en snelle uitvoering van acties die in lokale klimaatactieplannen passen.
  • langetermijncapaciteit uitbouwen bij overheden en verscheidene andere stakeholders door de voorbereiding en uitvoering van financieel haalbare, duurzame energieprojecten.
  • bijdragen aan de doelstellingen van het energiebeleid van de EU door acties uit te voeren die leiden tot meetbare energiebesparing en een toename van het aanbod van energie uit hernieuwbare bronnen.

Hiermee zijn deze acties in overeenstemming met de prioriteiten rond geïntegreerde initiatieven van het Lokaal Energieleiderschap in de IEE-oproep van 2013. De prioriteiten van dit jaar vragen in het bijzonder om acties die de uitvoering van bestaande SEAP’s of vergelijkbare plannen versnellen door een aanpak die inzet op coaching.

Strategische doelstellingen (lange termijn - tot 2020):

De uitvoering van SEAP’s en de transitie naar hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie gaat in heel Europa te traag. Lokale overheden hebben onvoldoende technische capaciteit – ze hebben meestal geen greep op financiële of technologische oplossingen.

Vanuit strategisch oogpunt wil BEAST lokale en regionale processen verbeteren door samenwerking en innovatie te stimuleren. Gelet op de EU-doelstellingen kan van de acties die moeten bijdragen tot de uitvoering van SEAP’s het volgende worden verwacht:

  • versnelde uitvoering van SEAP’s door een verhoogde betrokkenheid van lokale en regionale stakeholders bij strategische planning van energieacties
  • versterkte technische capaciteit van lokale energiebesluitvormers door het aantoonbare succes van partnerschappen doorheen heel Europa
  • toegenomen investeringen in energie-efficiënte technologieën en hernieuwbare energiebronnen dankzij investeringen in financieel haalbare projecten en door de uitwisseling van goede praktijken
  • Bijdrage tot het Europese beleid en de Europese doelstellingen inzake energiebesparing, hernieuwbare energiebronnen en de daling van de uitstoot van broeikasgassen door de snelle uitvoering van acties die voortkomen uit toekomstige SEAP-processen.