Het project BEAST wil de eerste stap zetten in het dichten van de kloof tussen het plannen en het daadwerkelijk uitvoeren van SEAP’s (lokale klimaatactieplannen). Het project zal: 1)structuren scheppen voor het efficiënt uitvoeren van klimaatactieplannen 2) 23 financieel rendabele en duurzame energieprojecten identificeren en voorbereiden en 3) acties uitvoeren om te komen tot meetbare energiebesparingen en een stijging van de hernieuwbare energieproductie. BEAST zal naar schatting 45 miljoen euro aan investeringen genereren en de uitstoot van 24.000 ton CO2 per jaar vermijden.

Om de uitvoering van lokale klimaatacties te versnellen, zullen de projectpartners lokale actoren uit negen Europese landen coachen via een ‘learning-by-doing’-aanpak. De lokale acties die binnen BEAST worden uitgevoerd, zijn zeer uiteenlopend. Ze weerspiegelen de complexiteit en de dagelijkse werkelijkheid waarmee lokale en regionale overheden te maken krijgen wanneer ze de diverse doelstellingen uit hun lokale klimaatactieplannen willen realiseren. Gegroepeerd in vier clusters zullen de Europese projectpartners en hun doelgroepen ervaringen uitwisselen met kennisoverdracht en begeleiding, maar ook op het vlak van methoden en processen die tot succesvolle uitvoering leiden.

De bedoeling is om de lokale en regionale kennis over goede partnerschappen en businessmodellen voor financieel haalbare energieprojecten te versterken. BEAST vertrekt van nieuwe combinaties van reeds bewezen en succesvolle methoden, gekende feiten en bestaande modellen, die in een nieuwe context worden gebracht. De richtlijnen en aanbevelingen voor efficiënte begeleiding en leeraanpak die het project oplevert, zullen bruikbaar zijn voor verschillende overheden en bieden centrale overheden een kader voor het opstellen en uitvoeren van lokale klimaatactieplannen.

Belangrijke outputs en verwachte resultaten

Dankzij de begeleiding zullen lokale actoren duurzame en financieel haalbare energieprojecten kunnen uitvoeren. Die zullen ondersteund worden door innovatieve businessmodellen waarin creativiteit gepaard gaat met structuur. Lokale overheden zullen meer technische vaardigheden verwerven om strategische implementatieprocessen te ontwikkelen. Dat zal leiden tot een grotere uitvoering van klimaatacties. Zowel kmo’s als financiële instellingen zullen uitgenodigd worden om zich aan te sluiten bij lokale actiegroepen en actief te participeren in activiteiten van BEAST. Op dit manier zal dit project de eerste stap zetten in het dichten van de kloof tussen het plannen en het daadwerkelijk uitvoeren van lokale klimaatactieplannen.

Het project onderzoekt in de eerste plaats de bestaande capaciteit van lokale overheden om projecten uit te voeren. Die wordt versterkt met nieuwe ideeën, door de vorming van partnerschappen en door innovatieve businessmodellen aan te reiken. BEAST helpt bij de concrete uitvoering van acties die in lokale klimaatactieplannen passen, geeft professioneel advies aan lokale overheden en andere lokale actoren en creëert een omgeving en duurzame structuren waarin nieuwe financieel haalbare energieprojecten tot ontwikkeling kunnen komen.

Het project verwacht volgende resultaten:

  • de uitvoering van 23 financieel haalbare en duurzame energieprojecten uit lokale klimaatactieplannen (SEAP’s)
  • verhoogde technische kennis en capaciteit bij lokale overheden om versneld klimaatacties uit te voeren en het opzetten van regionale ondersteunende structuren
  • de toename van investeringen in en van het gebruik van energie-efficiënte technologieën in minstens 30 gemeenten uit 9 regio’s
  • het aanmaken en verspreiden van richtlijnen, tips en goede voorbeelden voor het versneld uitvoeren van klimaatacties
  • de vermindering van de CO2-uitstoot in de deelnemende gemeenten met 24.000 ton per jaar, berekend op basis van de energie- en brandstofbesparing en het toegenomen gebruik van hernieuwbare energiebronnen