BEAST projekta mērķi

Specifiskie mērķi:

BEAST projekta gaitā plānots sasniegt sekojošus mērķus:

  • izveidot struktūras Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna (SEAP) aktivitāšu veiksmīgai un ātrai ieviešanai;
  • izveidot ilgtermiņa sadarbību starp iestādēm un dažādām citām ieinteresētajām personām, izstrādājot un ieviešot finansēšanai gatavus ilgtspējīgas enerģētikas projektus;
  • veicināt ES enerģētikas politikas mērķu sasniegšanu, ieviešot aktivitātes, lai sasniegtu izmērāmus enerģijas ietaupījumus un palielinātu atjaunojamās enerģijas izmantošanu.

Šo aktivitāšu ieviešana atbilst IEE 2013.gada projekta uzsaukuma Vietējās Enerģētikas Vadības (Local Energy Leadership) prioritātēm Integrētās Iniciatīvas jomā, kur šī gada prioritātes īpaši paredz aktivitātes, lai paātrinātu esošo SEAP vai līdzīgu plānu ieviešanu, izmantojot apmācību metodes.

Stratēģiskie mērķi (ilgtermiņa  - līdz 2020.gadam):

SEAP ieviešanas process un enerģijas sistēmu virzība uz atjaunojamiem energoresursiem un energoefektivitāti notiek visā Eiropā. Tehniskā veiktspēja pašvaldībām bieži ir nepietiekama - dažādi finanšu un tehnoloģiskie risinājumi visbiežāk nav pašu vietējo pašvaldību ziņā.
Stratēģiskā līmenī BEAST projekta mērķis ir veicināt izpratni par to, kā  vietējie un reģionālie procesi tiek vadīti  stimulējot sadarbības partnerības un inovācijas. Sagaidāmie rezultāti pēc SEAP aktivitāšu īstenošanas attiecībā uz ES mērķiem ir sekojoši:

  • Paātrināta Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu ieviešana, palielinot vietējo un reģionālo ieinteresēto pušu iesaistīšanos stratēģiskajā enerģētikas rīcību plānošanā;
  • Uzlabota vietējās enerģijas vadības tehniskā veiktspēja, sniedzot citu Eiropas valstu veiksmīgus piemērus sadarbības veidošanā;
  • Palielinātas investīcijas energoefektīvās tehnoloģijās un atjaunojamās enerģijas ražošanas apjomā, tostarp ietverot to izveides infrastruktūru, kas tiks paveikts, ieviešot finansēšanai gatavus projektus un daloties pieredzē par labākās prakses risinājumiem;
  • Ieguldījums ES politikas un prioritāšu ieviešanā attiecībā uz energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu, un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazinājumu ātrāk izpildot SEAP aktivitātes saskaņā ar uz rīcību balstītiem SEAP turpmākajiem procesiem.