BEAST projekts būs pirmais solis, lai paātrinātu Ilgtspējīgas Enerģijas Rīcības plānu (IERP) ieviešanu projekta dalībvalstīs. Projekta ietvaros tiks: 1) izveidota sistēma efektīvai IERP ieviešanai, 2) sagatavoti 23 finansēšanai gatavi ilgtspējīgas enerģijas projekti, un 3) īstenotas aktivitātes, kas nodrošinās izmērāmus enerģijas ietaupījumus un/ vai palielinās atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Paredzamās investīcijas, pateicoties BEAST projektam, plānotas gandrīz 45 000 000 € apjomā un sagaidāmais siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijas samazinājums aptuveni 24 000 t CO2 gadā.

Lai veicinātu IERP (SEAP) īstenošanu, vietējām struktūrām no deviņām Eiropas valstīm tiks sniegts atbalsts apmācību veidā gan teorētiski, gan praktiski. Ieviešamie pasākumi katrā BEAST projekta dalībvalstī ļoti atšķiras, tādējādi atspoguļojot sarežģīto situāciju vietējās pašvaldībās un reģionālajās struktūrās, lai sasniegtu dažādos izvirzītos IERP(SEAP) nospraustos mērķus. Pieredzes apmaiņa par apmācībām un par labākas prakses ieviešanas metodēm un procesiem tiks sadalīta četros klasteros starp partneriem un to mērķa grupām Eiropā.

Ar dažādu partnerības un biznesa modeļu palīdzību tiks stiprināta vietējā un reģionālā veiktspēja, lai tie varētu izstrādāt projektus, kas būtu gatavi finansēšanai. Eiropas Uzņēmumu Tīkla pakalpojumi tiks izmantoti kā vērtīga iespēja, lai paplašinātu sadarbību un veidotu jaunus uzņēmumus. Kā viens no BEAST projekta uzdevumiem ir veiktspējas stiprināšana, kas balstīsies uz pārbaudītu un veiksmīgu metožu jaunām kombinācijām, zināmiem faktiem un esošiem modeļiem, taču ietvertiem jaunā kontekstā. Paredzēts izveidot efektīvu apmācību pieeju vadlīnijas, kas tiks prezentētas vairākām iestādēm un ieteiktas vietējām pašvaldībām kā standarta risinājums IERP(SEAP) izstrādei un īstenošanai.

Galvenie sasniegumi un sagaidāmie rezultāti

Izmantojot apmācību pieeju, tiks īstenoti ilgtspējīgi un finansēšanai gatavi vietējie enerģētikas pasākumi, tos atbalstīs ar inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem, kur radošums ir apvienots ar  struktūru. Tiks stiprināta vietējo pašvaldību tehniskā veiktspēja, lai izpildītu stratēģiskos projekta īstenošanas uzdevumus, tādējādi palīdzot īstenot IERP(SEAP) pasākumus. Gan mazie un vidējie uzņēmumi, gan finanšu iestādes tiks aicinātas pievienoties vietējām darba grupām un aktīvi piedalīties BEAST projekta aktivitātēs. Šis projekts būs pirmais solis, lai veicinātu šo aktivitāšu īstenošanai dzīvē.

Izšķirošs solis projekta uzsākšanai ir vietējo pašvaldību esošās veiktspējas pārbaude, un to stiprināšana, atrodot jaunas idejas īstenošanai, barjeru pārvarēšana, veidojot partnerības un izmantojot uzņēmējdarbības modeļu inovācijas. Veicot praktisko IERP(SEAP) aktivitāšu īstenošanu, sniedzot profesionālu padomus vietējām pašvaldībām un citām ieinteresētajām pusēm, radot reģionālo platformu un ilgtspējīgas struktūras sadarbībai un izstrādājot jaunas finansēšanai gatavas enerģētikas aktivitātes, BEAST projekta mērķis ir sasniegt šādus rezultātus:

  • 23 finansēšanai gatavu ilgtspējīgas enerģētikas IERP(SEAP) projektu ieviešana;
  • Uzlabota tehniskā kapacitāte pašvaldību darbiniekiem veiksmīgai Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu (SEAP) aktivitāšu ieviešanai un reģionālo atbalsta struktūru izveidošanai.
  • Palielināts investīciju apjoms vai energoefektīvu tehnoloģiju izmantošana 9 reģionos un vismaz 30 pašvaldībās.
  • Vadlīniju izstrāde stratēģiskajam ieviešanas procesam, veiksmīgai un ātrai Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu (SEAP) aktivitāšu ieviešanai.
  • Projekta rezultātā plānota siltumnīcefekta gāzu samazināšana partneru pašvaldībās līdz 24 000 tCO2 gadā enerģijas vai degvielas ietaupījuma rezultātā vai palielinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu.