Στόχοι του έργου

Ειδικοί στόχοι του έργου BEAST:

  • Δημιουργία υποστηρικτικών δομών έτσι ώστε να ενισχυθεί η επιτυχής υλοποιήσει των Τοπικών Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ).
  • Την ανάπτυξη των ικανοτήτων των τοπικών αρχών και των εμπλεκόμενων φορέων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση βιώσιμων έργων αειφόρου ενέργειας. 
  • Να συνεισφέρει στους στόχους της Ευρώπης για το 2020 υλοποιώντας δράσεις και έργα με μετρήσιμες εξοικονομήσεις ενέργειας και συνεισφορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στρατηγικοί μακροπρόθεσμοι στόχοι για το 2020:

Η πρόοδος της υλοποίησης Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια σε Ευρωπαϊκές πόλεις είναι ιδιαίτερα αργή. Παρατηρείται επίσης ότι οι τοπικές αρχές έχουν περιορισμένες τεχνικές ικανότητες στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και στην υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Σε στρατηγικό επίπεδο, το έργο BEAST στοχεύει να ενισχύσει το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα ενέργειας υποστηρίζοντας τις συνεργασίες και καινοτόμες λύσεις. Από την υλοποίηση δράσεων των ΣΔΒΕ αναμένεται να επιτευχθούν τα ακόλουθα:

Επιτάχυνση της υλοποίησης δράσεων των ΣΔΒΕ αυξάνοντας την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων.
Να ενισχύσει τις τεχνικές ικανότητες των τοπικών αρχών και τις συνεργασίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Την αύξηση των επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Βελτίωση υποδομών.
Υλοποίηση βιώσιμων έργων αειφόρου ενέργειας και ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών.
Συμβολή στους στόχους της Ευρώπης για το κλίμα και την ενέργεια με την ταχύτερη υλοποίηση ΣΔΒΕ.