Το έργο «BEAST» θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη γεφύρωση του χάσματος που υπάρχει μεταξύ της εκπόνησης ενός Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) και της εφαρμογής του. Το έργο «BEAST» θα δημιουργήσει επίσης τις δομές για την αποτελεσματική υλοποίηση των ΣΔΒΕ, τον εντοπισμό και την προετοιμασία 23 βιώσιμων οικονομικά έργων και την εφαρμογή των δράσεων που οδηγούν σε μετρήσιμη εξοικονόμηση ενέργειας ή/και στην αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μέσω της υλοποίησης του έργου «BEAST» αναμένεται να κινητοποιηθούν επενδύσεις ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τοπικοί φορείς σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, θα καθοδηγούνται και θα υποστηρίζονται στην καθημερινή τους εργασία, από την πρακτική «μάθηση μέσω της πράξης», έτσι ώστε να ενισχυθεί η εφαρμογή των ΣΔΒΕ. Οι δράσεις που προσδιορίστηκαν μέσω των ΣΔΒΕ, διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, αντικατοπτρίζοντας έτσι την πολυπλοκότητα και την καθημερινή πραγματικότητα που οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν. Η ανταλλαγή εμπειριών στους τρόπους μάθησης και οι καλύτερες πρακτικές μέθοδοι και διαδικασίες εφαρμογής θα πραγματοποιηθούν μέσω θεματικών ομάδων: μεταξύ των οργανισμών και φορέων που συμμετέχουν στο «BEAST» και των ομάδων-στόχων στις 9 χώρες απ’ όλη την Ευρώπη.

Οι ικανότητες και οι δεξιότητες ατόμων που απασχολούνται σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, θα ενισχυθούν από τις συνεργασίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα, για ενεργειακά αποδοτικές δράσεις. Η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, αποτελεί κύριο άξονα προτεραιότητας για το έργο «BEAST» και αυτό θα βασιστεί σε νέους συνδυασμούς αποδοτικών και επιτυχημένων μεθόδων μάθησης. Θα δημιουργηθούν οδηγίες για αποτελεσματικές προσεγγίσεις διδασκαλίας, οι οποίες θα είναι μεταβιβάσιμες και σε άλλους φορείς και οργανισμούς που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και υλοποίηση των ΣΔΒΕ.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Μέσω της πρακτικής υλοποίησης Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ), την παροχή τεχνικών
επαγγελματικών συμβουλών προς τις τοπικές αρχές και άλλους τοπικούς φορείς, από τη δημιουργία περιφερειακών δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας, αλλά και μέσω της ανάπτυξης οικονομικά βιώσιμων έργων, το έργο «BEAST» στοχεύει στην εκπλήρωση των παρακάτω σημαντικών στόχων:

  • Υλοποίηση 23 οικονομικά βιώσιμων έργων των ΣΔΒΕ.
  • Ενίσχυση της τεχνικής ικανότητας των αρχών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα για την επιτυχή ολοκλήρωση των μέτρων και δράσεων που περιλαμβάνονται στα ΣΔΒΕ, καθώς και στη δημιουργία περιφερειακών δομών και δικτύων υποστήριξης.
  • Αύξηση των επενδύσεων και χρήση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών σε τουλάχιστον 30 τοπικές αρχές.
  • Δημιουργία και διάδοση των κατευθυντήριων γραμμών για τις στρατηγικές διαδικασίες υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών, για την ταχεία εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στα ΣΔΒΕ.
  • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως και 24,000 τόνους ετησίως στη διοικητική επικράτεια των συμμετεχόντων τοπικών αρχών.